Vedtægter

Vedtægter for AKTIV FRITID,  NYKØBING F. 

§ 1. Foreningens navn er AKTIV FRITID, Nykøbing F.     
Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund kommune.  

§ 2. Foreningens formål er at tilbyde medborgere aktiviteter og socialt samvær om dagen.  

§ 3. Ret til at blive medlem har alle over 15 år.  

§ 4. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.  

§ 5. Kontingent.          
Sæsonen går fra 1. september til 31. august.           Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud ved sæsonstart eller ved senere tilmelding. Bestyrelsen kan reducere kontingentet ved tilmelding i løbet af sæsonen.  

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest med udgangen af marts måned.          

Dagsorden bekendtgøres senest 14 dage før ved opslag på aktivitetsstederne, hvor interesserede medlemmer kan få dagsordenen udleveret.          
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde          
Ved valg til bestyrelse m.v. kan man dog også vælges ved fuldmagt senest ved mødets begyndelse.
Valgbare til bestyrelse m.v. er medlemmer over 18 år. 

§ 7.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent og stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af revideret regnskab.
 • Indkomne forslag. (Kan evt. fremsættes ved generalforsamlingens start)
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand (lige år).
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen..
 • Valg af 1 revisor for 1 år.
 • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
 • Eventuelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 •  
§ 8 Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger stemmetællere og dirigent, som ikke må være medlem af   bestyrelsen.  Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed,
jf. dog § 13 og §14.          
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.  

§ 9. Bestyrelse – valg.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som repræsenterer foreningen i alle overordnede forhold.

Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte på generalforsamlingen. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og 1 medlem.  Alle vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.    

§ 10. Tegningsret. Foreningen tegnes af formand og 1 medlem af bestyrelsen.  

§ 11. Regnskab.     
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. Budget for det kommende år forelægges.  

§ 12. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege en leder af hver aktivitet som tilforordnede til bestyrelsen.  

§ 13. Vedtægtsændringer.
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

§ 14. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling., hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling efter de regler, der er omtalt i §6 , hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Foreningens aktiver hensættes i indtil 3 år, hvorefter de overgår til almennyttige formål i Guldborgsund kommune. Ovennævnte vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 28. februar 2001 på Vestensborgcentret, Poul Martin Møllersvej 22, 4800 Nykøbing F. og ændret på generalforsamling den 27. marts 2007 på Hotel Falster.    

Formand                                                             Dirigent